wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

По тази програма на територията на област Варна в момента се реализират 79 проекта на обща стойност 64.6 млн.лв.

   Няколко процедури в подкрепа на бизнеса по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще стартират до края на тази година, припомниха от Областния информационен център – Варна. 
   През месец април ще стартира процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“. По нея ще могат да кандидатстват съществуващи микро, малки и средни предприятия. Те ще могат да получат финансиране за покупка на дълготрайни материални и нематериални активи и за разработване, внедряване и сертифициране на системи за качество. Максималният размер на съфинансирането е в размер на между 25 и 70% от разходите по проекта, в зависимост от вида на предприятието. Размерът на финансовата помощ е между 100 000 и 1 млн. лв. и той отново се определя от вида на предприятието. Крайният срок за кандидатстване по тази процедура е юни 2018 г.
   С интерес се очаква и старта на процедурата „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Тя е насочена към съществуващи предприятия и основната й цел е подпомагане на различни видове иновации и реализиране на пазара на нови продукти. Бюджетът по тази процедура е 55 млн.евро. По нея могат да бъдат отпуснати средства за закупуване на дълготрайни материали активи за внедряване на иновации, консултантски услуги и др. Помощта за един проект е между 100 000 и 1 млн. лв., в зависимост от размера на предприятието – кандидат. Стартът на тази процедура ще бъде обявен в края на 2018 г., а крайният срок за кандидатстване е февруари 2019 г.
   До края на 2018 г. предстои отварянето за кандидатстване на процедура „Развитие на иновационни клъстери“. Чрез нея клъстери ще могат да получат финансиране за подобряване сътрудничеството, обмен на информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии, маркетинг и организиране на програми за обучения, семинари и конференции. Средствата, които се отпускат на един проект, варират между 200 000 и 500 000 лв. Стартът на процедурата ще бъде обявен през септември тази година, а крайният срок за кандидатстване е през ноември 2018 г.
През месец септември също така ще стартира и процедурата за директно предоставяне на средства за развитието на София Тех Парк.
Допълнителна информация:
ОПИК в цифри
   На територията на област Варна по ОПИК в момента се реализират 79 проекта на стойност 64.4 млн.лв. От тях по приоритетна ос „Технологично развитие и иновация“ се изпълняват 10 проекта на стойност 7 641 130 лв. По приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ са изпълняват 39 проекта на обща стойност 25 152 060.28 лв.
   По процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, по която се кандидатстваше през периода 2015 - 2016 г., бяха оценени 532 проектни предложения, а общата стойност на заявената безвъздмездна финансова помощ беше в размер на 312.7 млн. лв. Сключени са също така 153 договора, като безвъзмездната финансова помощ, предоставена по тях, възлиза на 117.1 млн.лв. От тях най-голям е делът на договорите, сключени в Северозападния район на планиране – 76 договора.
  По процедура „Подкрепа за разработване на иновации в стартиращи предприятия“, по която се кандидатстваше през 2016 г., бяха сключени общо 82  договора, в т. ч. след процедура по наддоговаряне. Oбщата стойност  на предоставената БФП е в размер на 30.5 млн.лв.
  По процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, чийто бюджет е в размер на 68.5, през миналата година бяха оценени 364 предложения.
 
 
Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg 

 


Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.