wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Редовно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточния район (СИР) се проведе на 12 април във Варна. Заседанието беше открито г-н Красимир Кирилов, областен управител на област Добрич. В него участваха Стоян Пасев, областен управител на Варна, представители на министерства, на управляващите органи на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, кметове на общини, представители на екипа на ОИЦ – Варна и др.

В рамките на събитието беше представена за обсъждане разработка по обществена поръчка на ГД СППРР „Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие“. Основната цел на поръчката е да бъде разработена ясна концепция за повишаване на значението и ефективността на регионалната политика, оптимизация на нейното управление и документите за регионално и пространствено планиране.

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.