wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   На 13 април 2018 г. в с. Стефан Караджа, община Вълчи дол, беше даден официален старт на ремонта на селскостопанската гимназия. Той ще бъде извършен по проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - община Вълчи дол”. Проектът е финансиран от ОП “Региони в растеж” 2014 – 2020, приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“, процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, код BG16RFOP001-3.002 по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-3.002-0009-C01.

   Договорът е сключен на 21.12.2016 г. и неговата стойност е 1 299 347.02 лв. От тях 1 104 444,97 лв. са европейско, а 194 902.05 лв. - национално съфинансиране.

  На първата копка присъстваха кметът на общината г-н Георги Тронков, председателят на общинския съвет на Вълчи дол г-жа Яна Радева, учители и възпитатели от гимназията, граждани, представители на медиите, общински съветници, представители на общинската администрация, управителите на изпълнителите на строително-монтажните работи, представители на строителния надзор и др.

  Целта на проекта е подобряване и развитие на образователната инфраструктура, в т.ч. подкрепа на образователната инфраструктура за учащи в неравностойно положение. След ремонта, сградата на професионалната гимназия трябва да отговаря на съвременните изисквания са функционалност и енергийна ефективност и да предоставя пълноценен достъп до училището на деца с увреждания.

  Професионалната гимназия по земеделие и горско стопанство в с. Стефан Караджа е създадена през 1959 г. В нея се обучават над 200 ученика от 9 до 12 клас в направления селско и горско стопанство. Гимназията разполага с учебни ферми и земя. Тя има сключени партньорства с частни земеделски компании, които подпомагат практическото обучение на учениците.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.