wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   25 земеделски производители, младежи и студенти посетиха информационния ден „Европа за младите предприемачи“ организира от Областния информационен център – Варна в град Дългопол. На събитието присъстваха също така заместник – кметът на Дългопол г-жа Ганка Георгиева и председателят на общинския съвет г-н Злати Златев.

   По време на събитието бяха представени подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“  ПРСР 2014 – 2020 г., възможности по ОП „Развитие на човешките ресурси“,  „Еразъм за млади предприемачи” и A.L.E.C.O. - новата европейска програма за младежко предприемачество. Експертите от ОИЦ-Варна отговориха на въпросите за кандидатстването чрез системата ИСУН2020. Споделен бе опит от земеделски производители, които вече реализират проекти по ПРСР.

   Посещението в Дългопол е част от пролетната обиколка на ОИЦ – Варна, която се провежда в периода април – май 2018 г. Тя обхваща всички общини в област Варна и има за цел да запознае младите предприемачи с актуалните възможности за европейско финансиране, подходящи за стартиращ бизнес.

  Областният информационен център – Варна предоставя безплатни консултации по теми, свързани с европейското финансиране на граждани, фирми, организации и институции. Експертите на центъра са на разположение всеки работен ден.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
група във Фейсбук: http://www.facebook.com/groups/257231861054271/

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.