wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   Над 30 представители на бизнеса и администрацията посетиха информационния ден „Европа за младите предприемачи“, организиран от Областния информационен център – Варна на 27 април. Сред участниците присъстваха и ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Синдел.

  По време на събитието бяха представени Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“  ПРСР 2014 – 2020 г., възможности по ОП „Развитие на човешките ресурси“,  „Еразъм за млади предприемачи” и A.L.E.C.O. - новата европейска програма за младежко предприемачество.          

  „Радваме се, че информационния ден беше посетен от толкова разнообразна аудитория.  За нас беше изключително приятно да видим млади хора с добри идеи, които имат шанс да намерят подкрепа в лицето на европейското финансиране“, коментира Виктория Маринова, управител на ОИЦ – Варна.

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.