wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   Екипът на Областния информационен център – Варна представи в град Девня актуални възможности за европейско финансиране, подходящи за млади предприемачи. Събитието, което се проведе на 3 май, е част от регионалната обиколка под надслов „Европа за младите предприемачи“, която обхваща всички общини в област Варна.

   По време на обиколката се представят Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“  ПРСР 2014 – 2020 г., възможности по ОП „Развитие на човешките ресурси“,  „Еразъм за млади предприемачи” и A.L.E.C.O. - новата европейска програма за младежко предприемачество.          

  Към момента близо 240 души за посетили събитията, включени в обиколката на ОИЦ – Варна. Тя приключва на 4 май с информационна среща в село Ветрино.

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.