wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

        Общинска администрация – гр. Вълчи дол, с подкрепата на Областен информационен център - Варна проведе информационни срещи във връзка с реализирането на проект „Председателството на България в Съвета на Европейския съюз – Община Вълчи дол”, одобрен след проведен конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018” на Националното сдружение на общините в Република  България.

         Проектът е за повишаване на информираността на населението на територията на община Вълчи дол за приоритетите и ползите от Председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018г. Популяризирането на ротационното председателство има за цел да изгради позитивен образ на Република България за постигнатите резултати в рамките на евроинтеграционния процес и приноса на страната ни за развитието на Европейския съюз, както и за предстоящите възможности, и в частност за Община Вълчи дол.

        Първата информационна среща се състоя в СУ „Васил Левски”, гр. Вълчи дол. Участници във втората информационна среща бяха жителите на с. Стефан Караджа и учениците от Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство в селото. По време на тази среща се проведе викторина с въпроси относно същността и дейността на Председателството, а отговорилите правилно на въпросите ученици получиха стимулиращи награди.

     На третата информационна среща, в гр. Вълчи дол, на 09.05.2018г. – Деня на Европа, присъстваха граждани, представители на бизнеса и различни структури на гражданското общество.

         Всички участници в кампанията получиха информационни материали.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.