wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   За първи път Областният информационен център – Варна организира двудневен обучителен семинар на тема „Практическото прилагане на правилата на ЕС в областта на държавните помощи“ . Той се проведе на 14 и 15 юни в СОК „Камчия“, община Аврен и в него участваха секретари на общини, директори на дирекции, юристи и служители в общинските администрации от област Варна.

  По време на събитието бяха коментирани въпроси, свързани със същността на държавните помощи, тяхното значение в ЕС, ролите и отговорностите на институции и техните служители относно държавните помощи. Лекторът Добромир Тенев, адвокат, квалифициран специалист в областта на държавните помощи запозна присъстващите на семинара с практическото прилагане на правилата на ЕС в областта на държавните помощи.

   Дискутирано бе извършването на анализ за наличие или липса на държавна помощ, както и постигането на съответствие с приложимия режим на държавните помощи.

  В програмата на семинара бе включено представяне на основните нормативни възможности за постигане на съответствие по проекти с режима на държавните помощи - Регламент № 651/2014 (ОРГО/GBER), Регламент № 1408/2013 “De minimis”, УОИИ и др., както и механизми за подкрепа на регионалните и местни власти в областта на спазването на режима на държавните помощи.

  Обучителният семинар завърши с практическа дискусия и упражнения за постигане на съвместимост с правилата на държавните помощи при проекти финансирани от ОПРР 2014-2020г., ПРСР 2014-2020г. и по други програми.

   Втори семинар по същата тема ОИЦ-Варна ще проведе на 12 и 13 юли 2018г.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.