wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   На 28.06.2018г. за първи път във Варна Областният информационен център представя отворени покани за кандидатстване по програма „Европа за гражданите“ „Творческа Европа“ и предстоящи по „Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.  

   По Програма „Европа за гражданите“ за периода 2014-2020г., ще се разпределя бюджет в размер на 185 468 000 евро. Тя е важен инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Европейския съюз да получат по-активна роля в развитието на ЕС. Чрез финансиране на схеми и дейности, в които гражданите могат да участват, програмата популяризира общата история и споделените ценности на Европа и насърчава чувството на ангажираност по отношение на развитието на ЕС. Програмата беше представена от Добрина Милушева и Михаела Манолова.

   Бюрото на Програма „ТворческаЕвропа“ в България има два офиса – Медия и Култура, бюджетът на  програмата е значително увеличен на 1 милиард 460 милиона евро в сегашния програмен периода 2014-2020г. Програма Творческа Европа подкрепя проекти за транснационално сътрудничество, които обхващат културни организации от различни държави и могат да включват: трансгранично споделяне на произведения на изкуството чрез отпускане или заемане, международни турнета и изложби, международен обмен, както и удължен престой и пребиваване, съвместни продукции, турнета и представления между културни организации от различни държави, съобщи Мирена Станева от бюро "Творческа Европа".

   Третата програма, която се представя на конференцията е „Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и е с бюджет 10 000 000 евро за периода 2018 - 2024г. Сферите на подкрепа са: управление, опазване и консервация на културно наследство; дигитализация; културно предприемачество; развитие на публики; международно културно сътрудничество и обмен. Допустими кандидати по програмата са публични и местни власти, държавни музеи, галерии, библиотеки, културни организации, НПО. Програмата беше представена от Петър Марков, началник отдел „Европейски програми и проекти“ и Пламен Панов, главен експерт в отдел „Европейски програми и проекти" на Министерство на културата.

Видео

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.