wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   На конференция „Европа за гражданите, Творческа Европа, Програма Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“ организирана от Областен информационен център – Варна, Агенцията за икономическо развитие Варна представи в отделен панел проектите, по които работи.

   Агенцията за икономическо развитие – Варна запозна участниците с проекта NETWОRLD – „Работа в мрежа за запазване на мултикултурното наследство от Първата световна война в страните от региона на река Дунав“, финансиран от Транснационална програма Дунав 2014-2020г. Той стартира на 1.01.2017 г. с продължителност 30 месеца и общ бюджет от 1,869,398.00 евро. Проектът се изпълнява в партньорство с Регионалния исторически музей-Добрич, Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" и АИР-Варна от българска страна. Консорциумът от партньори по проекта NETWORLD включва 9 страни на територията на програма „Дунав” и по-голямата част от страните, участващи в Първата световна война, притежаващи обекти като музеи, бойни полета с паметници, военни гробища и лагери за затворници.

   Основната цел на проекта е насочена към повишаване на осведомеността и ефективността по отношение на устойчивото управление и опазване на културното наследство и ресурсите от Първата световна война в страните от Дунавския регион и съчетаване с качествен културен туризъм.

  В рамките на NETWORLD са планирани реконструкция и обновяване на музеи, военни гробища, затвори, местности, свързани с историята на Първата световна война. Предвижда се обновяване на паметника на 8-ми Приморски полк в гр. Варна и реконструкция на Военното гробище към Регионалния исторически музей в гр. Добрич.

   Реализацията на проекта включва организиране на демонстрационни експозиции по време на културни събития, посещения на места - бойни полета и лагери за затворници в страните на партньорите.

   Вторият проект, AgroNet - Тестване на модерни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на иновативна онлайн платформа е на обща стойност 699 993 евро и е финансиран от програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“, с продължителност 24 месеца. Партньори по него са Georgian Institute of Public Affairs – Грузия, Elva Community Engagement – Грузия, SMART Development Center - Румъния и Агенцията за икономическо развитие Варна от българска страна.

   По проекта се предвижда създаването на онлайн платформа за търговия, сътрудничество и обмен на информация в областта на селското стопанство, първоначално между трите партньорски страни (Грузия, България и Румъния) с прогноза за разширяване на обхвата и достъпа до платформата на други страни от Черноморския басейн. Очаква се възможностите на платформата да бъдат представени на поредица организирани срещи и обучения с представители на селскостопански фирми в гр. Варна и две по-малки общини от областта, както и в Добрич, Шумен, Нови Пазар, Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора.

   Дейностите по проекта са насочени към насърчаване на бизнеса и предприемачеството, опазване на околната среда и намаляване на морските отпадъци.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.