wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   Община Девня стартира изпълнението на проект по договор № BG05M9OP001-2.010-0585 –  “Подкрепа за социално включване в община Девня”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общият размер на договора за бeвъзмездна финансова помощ е 148 610.00 лв. със срок за изпълнение 14 месеца –  от 12.06.2018 до 12.08.2019 година.

  Проектното предложение е насочено към повишаване възможностите за социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика и трайната им реализация на пазара на труда чрез създаване на ново социално предприятие на територията на община Девня. Социалното предприятие е детски център, който включва сладкарница, кът за игра и занимателни курсове.

  Успешното изпълнение на дейностите и постигането на заложените цели в проектното предложение ще спомогнат лицата от целевата група да придобият знания и умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, намаляване на проблемите с безработицата, бедността и социалното изключване.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.