Печат на тази страница

Условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 бяха представени на информационен ден във Варна.

По време на форума, в който участваха и представители на ОИЦ – Варна, експерти от Управляващия орган на програмата от главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” запознаха присъстващите с условията за допустимостта на кандидатите, дейностите и разходите, както и с правилата за оценката на проектните предложения.

Фокусът на процедурата е насочен към насърчаване на предприемачеството, като се дава приоритет на проекти на жени предприемачи, на лица до 29 г. и  над 50 г., проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград и проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи(продукти – стоки и/или услуги), както и за визуализация на проекта.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768 лева, разпределен в три основни сектора – за сектори от Национална стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия (НСНМСП) с изключение на ИКТ - 30 252 495.63 лева, за ИКТ сектори - 6 722 776.80 лева и за сектори, свързани с европейски и регионални предизвикателства - 30 252 495.63 лева.

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 80 процента от общите допустими разходи, минималният размер на заявената помощ е 50 000 лева, а максималният - 200 000 лева.

Два са крайните срокове за подаване на проектни предложения по процедурата - първият е до 16:30 часа на 05.09.2018 г., а втория - до16:30 часа на 07.11.2018 г., като всеки краен срок за кандидатстване е за кандидати с определени в условията код на основна икономическа дейност.

Подаването на проектното предложение се извършва по електронен път чрез ИСУН 2020 с Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
група във FB: Областен информационен център - Варна

Галерия със снимки