wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Същността на държавните помощи и тяхното значение в ЕС бяха обсъдени на двудневен обучителен семинар на тема „Практическото прилагане на правилата на ЕС в областта на държавните помощи“, който Областния информационен център – Варна организира на 12 и 13 юли в комплекс „Барите“, с. Чернево община Суворово.

Директори на дирекции, юристи, икономисти, служители в общинските администрации и представители на НПО сектора от област Варна дискутираха ролите и отговорностите на институции и техните служители относно държавните помощи.

Лекторът представи основните нормативни възможности за постигане на съответствие по проекти с режима на държавните помощи - Регламент № 651/2014 (ОРГО/GBER), Регламент № 1408/2013 “De minimis”, УОИИ и др., както и различни механизми за подкрепа на регионалните и местни власти в областта на спазването на режима на държавните помощи.

Участниците в семинара коментираха въпроси, свързани с извършването на анализ за наличие или липса на държавна помощ и бяха запознати с постигането на съвместимост с правилата на държавните помощи при проекти финансирани от ОПРР 2014-2020г. и ПРСР 2014-2020г. и по други програми по време на практическа дискусия в края на форума.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.