wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 18.07.2018г. в заседателната зала на Община Ветрино, СНЦ ”МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” проведе еднодневна информационна конференция. Основни акценти на събитието бяха представянето на мерките, включени в стратегията за водено от общностите местно развитие и индикативния график за прием на проектни предложения през 2018г.

Конференцията премина при изключително засилен интерес от страна на присъстващите, които зададоха към екипа на МИГ множество въпроси.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия се реализира с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. по Споразумение № РД-50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на ПРСР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.

През следващата седмица стартира информационната кампания по населените места от територията на трите общини по следния график:

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 24.07.2018г. 10.00 часа гр.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 25.07.2018г. 10.00 часа гр.Вълчи дол

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 26.07.2018г. 10.00 часа, с.Ветрино

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 24.07.2018г. 14.00 часа, гр.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 25.07.2018г. 14.00 часа, с.Генерал Киселово, общ.Вълчи дол

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 26.07.2018г. 14.00 часа, с.Белоградец, общ.Ветрино

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 27.07.2018г. 10.00 часа, с.Невша, общ.Ветрино

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 27.07.2018г. 13.30 часа, с.Млада Гвардия,  общ.Ветрино

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 15.08.2018г. 10.00 часа, с.Неофит Рилски, общ.Ветрино

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 15.08.2018г. 13.00 часа, с.Петров дол, общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 15.08.2018г. 15.00 часа, с.Кривня,  общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 16.08.2018г. 10.00 часа, с.Манастир, общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 16.08.2018г. 13.00 часа, с.Житница,  общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 16.08.2018г. 15.00 часа, с.Бозвелийско общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 20.08.2018г. 10.00 часа, с.Комарево, общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 20.08.2018г. 13.00 часа, с.Храброво,  общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 20.08.2018г. 15.00 часа, с.Блъсково,  общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 21.08.2018г. 10.00 часа, с.Градинарово,  общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 21.08.2018г. 13.00часа, с.Снежина, общ.Провадия

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 22.08.2018г. 10.00 часа, с.Доброплодно, общ.Ветрино

Работна/информационна среща /еднодневна/ - 22.08.2018г. 13.00 часа, с.Добротич, общ.Вълчи дол

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 22.08.2018г. 15.00 часа, с.Михалич, общ.Вълчи дол

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 23.08.2018г. 10.00 часа, с.Брестак, общ.Вълчи дол

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 23.08.2018г. 13.00 часа, с.Караманите, общ.Вълчи дол

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 23.08.2018г. 15.00 часа, с.Червенци,общ.Вълчи дол

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 24.08.2018г. 10.00 часа, с.Есеница, общ.Вълчи дол

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 24.08.2018г. 13.00 часа, с.Стефан Караджа общ.Вълчи дол

Работна/информационна среща /еднодневна/  - 24.08.2018г. 15.00 часа, с.Радан Войвода общ.Вълчи дол

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.