wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Регионална агенция по предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) организира поредица от международни събития в периода 17-18 юли 2018 г. в гр.Варна, в рамките на проект DTP2-048-1.2.WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”, който е съ-финансиран по втората покана за набиране на проектни предложения, по програма Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“, в който РАПИВ е водещ партньор

Общо 14 партньора от 9 страни от Дунавския регион са обединени в консорциум по проекта. 

Първото събитие по проекта е Транснационално информационно събитие „Бизнес жените в Дунавския регион”, което се проведе на 17 юли 2018 година (вторник) от 9.00 ч. в град Варна с участието на представители на международните организации партньори, Министерството на икономиката, Областния информационен център – Варна, университети, неправителствения сектор, бизнеса и други заинтересовани страни.

Продължителността на проекта WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион” е 3 години, а целта е реализиране на пазарен успех чрез различни подходи за повишаване на компетенциите за бизнес и социални иновации на младите жени от Дунавския регион.

В страните, партньори по проекта предстои да се проведе мащабно проучване за нуждите и бариерите, с които се сблъскват жените при стартирането на бизнес. Планирано е да бъдат създадени Центрове за предприемачество за жени, като трансфер на знания от университети към икономиката в четири държави от Дунавския регион - в България, Унгария, Румъния и Босна и Херцеговина .


Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.