wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   Новата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ бе представена във Варна в рамките на разяснителна кампания на ОП „Добро управление“.

  По време на информационен ден, в който участваха представители на ОИЦ и на неправителствения сектор, експерти от Управляващия орган на програмата запознаха присъстващите с условията за кандидатстване, допустимостта на кандидатите, формиране и отчитане на разходите, както и с правилата за оценка на проектните предложения.

  Целта на процедурата е насочена към подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление, повишаване взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса; нарастване активността на неправителствения сектор и социално-икономическите партньори при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство за по-добро предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители;

  Допустими по процедурата са проекти на НПО, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване;  национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП с членове, отговарящи на условията на процедурата.

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 млн. лв., а максималният бюджет за един проект - 90 хил. лв. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата. Може да се подаде само едно проектно предложение от отганизация и да участва в до три проектни предложения като партньор.

   Подаването на проектното предложение, подписано с квалифициран електронен подпис, се извършва по електронен път чрез ИСУН 2020 до 18:00 ч. 15.10.2018 г.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.