wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   Стартират информационни дни на СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ" във връзка със стартирали приеми в ИСУН2020 за проектни предложения по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г. Графикът на събитията може да се види на сайта на МИГ Аврен – Белослав -  http://mig-avren-beloslav.com.

   На 27.08.2018 г.(понеделник) от 10:00 часа в гр. Белослав в заседателна зала при Община Белослав, експертите на МИГ ще представят условията за кандидатстване  по обявените приеми за набиране на проектни предложение по процедури: BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и BG16RFOP002-2.029 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

   На 28.08.2018 г. (вторник) от 10:00 часа в с. Аврен в заседателна зала на Общината ще бъдат представени същите условия за кандидатстване по процедури: „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Информационният ден е за заинтересованите страни от бизнеса, намиращ се на територията на Община Аврен.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.