wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В рамките на изпълнение на дейности по проект № BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.002-0003-С01, който се  изпълнява от Община Варна по процедура BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициентът община Варна организира официални церемонии „Откриване на обект“, които ще се проведат:

На 28.08.2018 г. (вторник) от 15.00 часа в кв. „Аспарухово“ на кръстовището на ул. “Първи май“ с ул. „Георги Стаматов“ (срещу входа за спортните площадки в парка) ще се проведе официална церемония „Откриване на обект“ за обект "Основен ремонт на бул. „Първи май” в обхват от ул."Мара Тасева", кръстовище на VAR1087-/I-9/ кв."Аспарухово" - кв."Галата" по плана на 29 м.р.,  район "Аспарухово", гр.Варна"  по плана на 29 м. р., район "Аспарухово".

На 31.08.2018 г. (петък) от 11.30 часа на ъгъла на бул. “Приморски“ и бул. „Цар Освободител“, ще се проведе официална церемония „Откриване на обект“ за обект "Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Приморски” в обхват от ул. „Ст. Стамболов” до бул. „Цар Освободител” и прилежащото му съоръжение (автоподлез) по плана на 3 м.р., район „Одесос”.

На 31.08.2018 г. (петък) от 11.45 часа на ъгъла на бул. “Приморски“ и бул. „Цар Освободител“, ще се проведе официална церемония „Откриване на обект“ за обект „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. “Цар Освободител“ в обхват от бул. “Приморски“ до бул. “Княз Борис І“ по плана на 3 м.р., район Одесос“.

Официални церемонии „Първа копка“ ще се проведат по следния график:

На 28.08.2018 г. /вторник/ от 14:00 часа на адрес: бул. „Народни будители“, срещу ул. „Злетова“ – до спирката след пасарелката посока центъра на кв. „Аспарухово“  ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за успешен старт на строително-монтажните работи  на обект  "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Народни будители" в участъка от ул."Мара Тасева" до ул."Нарва" и от ул."Св.Св.Кирил и Методий" до ул."Мара Тасева" в т.ч. трасето на обръщача на МГТ по ул."Св.Св.Кирил и Методий".

На 29.08.2018 г. от 11:00 часа на адрес: бул. „Левски“, срещу ул. „Дубровник“ ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за успешен старт на строително-монтажните работи  на обект "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Васил Левски" в участъка от "Подвис" до  бул."8-ми Приморски полк" в т.ч. велоалея, изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези“.

На 31.08.2018 г. от 10:00 часа на адрес: срещу ул. „Студентска“ в западното платно на бул. „Осми Приморски полк“ ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за успешен старт на строително-монтажните работи  на обект  "Реконструкция на улична мрежа бул."Осми Приморски полк" в участъка от бул."Васил Левски" до бул. "Христо Смирненски", вкл. основен ремонт на транспортно съоръжение (пътен възел "Виница"), пешеходен подлез и мероприятия за подобряване на достъпната среда".

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.