wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В съвместни събития с МИГ „Възход - Ветрино, Провадия и Вълчи дол“, експерти от Областен информационен център – Варна представиха дейността на центъра и възможности за кандидатстване по ПРСР 2014-2020 г. На срещите се с жителите на с. Храброво и с. Блъсково, община Провадия присъстваха и кметовете на населените места Александра Симеонова и Антон Златев.

ОИЦ представи подмярка 6.4.1.“Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, която има за цел насърчаване на заетостта и развитието на неземеделски дейности, повишаване на конкурентоспособността в селските райони, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места. Кандидати могат да бъдат земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите. Минималният размер допустимите разходи за проект по подмярка 6.4.1.“Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният – левовата равностойност на 600 000 евро, като размера на финансовата помощ за одобрени проектни предложения, достига до 50 на сто от размера на общите допустими разходи.

Присъстващите на срещите бяха запознати с дейността на ОИЦ – Варна и услугите, които той предоставя в популяризирането на програмите финансирани от ЕСИФ.

От МИГ „Възход - Ветрино, Провадия и Вълчи дол“ представиха Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на трите общини за периода 2014-2020 г. и специфичните цели, които ще бъдат постигнати чрез прилагане на различни мерки, обединени в два основни приоритета: „Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с висока добавена стойност“ и „Подобряване облика на населените места, развитие на местната идентичност и създаване на местни туристически продукти за развитие на територията“. Целта е повишаване конкурентоспособността на местното земеделие, създаване на нови работни места чрез инвестиции в неземеделски дейности, подобряване на публичната инфраструктура и достъпа до услуги за населението, оползотворяване на местните традиции и наследство.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.