wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Дейността на ОИЦ – Варна и услугите, които той предоставя за популяризирането на програмите, съфинансирани от ЕСИФ бяха представени на информационна среща в с. Доброплодно, община Ветрино, организирана съвместно с Местна инициативна група „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“.

Присъстващите бяха запознати с актуалните възможности за кандидатстване по подмярка 6.4.1.“Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г., критериите за оценка, както и с функционалността на системата ИСУН 2020, предоставяща информация за отворените процедури и начина за кандидатстване по тях.

По време на срещата в с. Доброплодно, бяха представени проектът на насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурите за подбор на проектни предложения: „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ и „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“. По процедурите могат да кандидатстват земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.

На информационната среща изпълнителният директор на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Надежда Неделчева представи Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ-а и възможностите за кандидатстване по: Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, Мярка 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, Мярка 6.4 “Инвестиции в създаването и развитието на неземеделски дейности”, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Интерес и много въпроси предизвика Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“, където се дава възможност за финансиране на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за опазване на типичните местни изделия, продукти и храни и тяхното развитие и предаване към следващите поколения.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.