wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Възможности за финансово подпомагане на собствен бизнес по ПРСР 2014-2020г. представиха експерти от Областния информационен център – Варна по време на съвместната среща с Местна инициативна група „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в селата Добротич и Михалич, община Вълчи дол. В тях се включи и председателят на Общинския съвет във Вълчи дол Яна Михалева.

Представени бяха възможностите за финансиране по подмярка 6.4.1.“Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. Минималният размер допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният – левовата равностойност на 600 000 евро, като общият размер на финансовата помощ за одобрени проектни предложения е до 50 на сто от размера на общите допустими разходи.

Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ Мария Джамбазова представи основните приоритети, които следват прилагането на Стратегията за водено от общностите местно развитие – „Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с висока добавена стойност“ и „ Подобряване облика на населените места, развитие на местната идентичност и създаване на местни туристически продукти за развитие на територията“.

В отговор на задени въпроси присъстващите бяха запознати и с възможността за финансиране на собствен бизнес с помощта на финансов инженеринг по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Сумите, под формата на микрокредити, на които могат да разчитат потенциалните кандидати са от 5000 лв. до 48 895 лв. Интерес предизвикаха и преференциалните условия за кандидатстване.

Обсъдени бяха различни проекти на община Вълчи дол, реализирани с финансова подкрепа от ЕСИФ. Интерес предизвикаха информационните събития, организирани от ОИЦ – Варна и възможността за включване в подобни разяснителни кампании до края на 2018 г.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.