Печат на тази страница

В заседателната зала на община Ветрино се проведе встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.010-0286-C01 „Социално предприятие “Помощ в дома и в градината“ - генератор на социална възвръщаемост в община Ветрино“. Проектът се осъществява с финансова помощ по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Общата стойност на проекта е 299 897 лева, като 85 процента /254 912 лева/ са европейско съфинансиране, а 44 984 лева - национално съфинансиране. Срокът на изпълнение е 18 месеца, до 31 декември 2019 г.

Кметът на Община Ветрино д-р Димитър Димитров запозна присъстващите с развитието на идеята за разработване на проекта - подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в общината, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни дейности за социално включване и интеграция на пазара на труда.

В проекта ще бъдат включени 40 лица: хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, както и петима специалисти - експерт и консултанти, които ще идентифицират потребностите от образователни и консултантски услуги за професионална реализация и устойчива заетост в малките населени места.

На пресконференцията присъстваха Костадин Петров – ръководител на проекта, Ирина Маджарова- координатор, Миглена Петрова - счетоводител, експерти по проекта, представители на целевите групи, кметове на населените места от общината, медии, гости.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
група във FB: Областен информационен център - Варна