wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Информационната среща в гр. Белослав, организира от Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ и ОИЦ – Варна, бе открита от инж. Деян Иванов кмет на община Белослав. На нея бе представен стартиралия прием на проектни предложения по процедурите „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОПИК.

На информационния ден присъстваха председателя на УС на МИГ „Аврен-Белослав“ Деница Тодорова, представители на бизнеса и общински служители.

Нели Михайлова, изпълнителен директор, представи Стратегията за ВОМР и индикативната годишна работна програма, като запозна присъстващите с процедурите, които ще бъдат отворени за прием до края на 2018г. Николинка Димова, експерт по прилагането на СВОМР, представи условията за кандидатстване по двете отворени процедури - Процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  с общ бюджет от 586 749,00 лева  и краен срок за кандидатстване 06.10.2018г. 17.00 часа и “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ с общ бюджет 391 166,00 лева и срок за кандидатстване 10.10.2018г. 17.00 часа.

На събитието експерти на ОИЦ – Варна представиха допълнителна информация по насоките за кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ базирана на опита от националните приеми. Представени бяха дейността на центъра и възможността за получаване на безплатна и експертна информация за възможностите по програмите съфинансирани от ЕСИФ и начина за кандидатстване по тях.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.