wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Администрацията на община Долни чифлик официално представи проект „Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура: BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е улесняване достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване чрез професионална интеграция на хора с увреждания и хора в неравностойно положение на територията на община Долни чифлик.

Изпълнението на проекта предвижда създаване на общинско социално предприятие за подкрепа на професионално развитие и осигуряване на трудова заетост на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда, както и осигуряване условия за подкрепа на социалното предприемачество и повишаване на ефективността на социалните предприятия чрез развитие на умения и компетентности на хората, заети в общинското социално предприятие.

В проекта ще бъдат включени 42 лица, хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, както е лица от групата на неактивните и безработни лица. На същите ще бъде осигурена заетост за период от 12 месеца.

Безвъзмездната финансова помощ по проекта е 391 020,00 лева, а срокът за реализацията му - 16 месеца.

На събитието присъстваха заместник-кметът на община Долни чифлик, Николай Николов, представители на медиите, граждани и служители на общинска администрация Долни чифлик.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.