wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Целта на процедурата е насърчаване на въвеждането в практиката на иновации, повишаване на иновационната дейност на предприятията и развитие и стимулиране на предприемачество и заетост на МСП на територията на МИГ Аврен-Белослав. Повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС чрез внедряване на иновации в МСП на територията на МИГ Аврен-Белослав.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 391 166,00 лева, а минималният размер на разходите за един проект е 97 791,50 лева.

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ за режим „de minimis” за малки и средни предприятия е до 90% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните дейности - Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация; Придобиване на права по интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата; Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация; Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите; Дейности за информиране и публичност.

Кандидатите по настоящата процедура следва да имат постоянен адрес, седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Аврен-Белослав и осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ Аврен-Белослав. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване по процедурата.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Екандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 14.11.2018г. 17.00 часа.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.