wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

90 бенефициента от страната изпълняват проекти, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020 г. по процедурата „Подкрепа за предприемачество“, които са на обща стойност 19 530 560 лв.

На територията на Област Варна има спечелени 10 проекта на стойност 2 382 751 лв. По заложените индикатори за резултат, задължителни за процедурата „Подкрепа за предприемачество“, се очаква 284 човека да са на самостоятелна заетост, т.е. да са започнали собствен бизнес. За сравнение - по ОПРЧР 2007-2013г.- по сходна процедура за самостоятелна заетост, са стартирали бизнес 184 човека“.

По проектите са предвидени комплекс от услуги, които да подпомогнат желаещите да стартират свой бизнес. Подкрепата ще се изразява в разработка и преценката на предприемаческите идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения, превръщане на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация, предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност, намиране на подходящи източници на финансиране и свързване с ментори за подкрепа и развитие на бизнес.

Обученията на всички, които имат идея за самостоятелен бизнес, са голяма част от описваните дейности в одобрените проектни предложения. На територията на област Варна се очаква в обучения да се включат 1504 човека.

За изпълнението на 10-те проекта ще бъдат търсени безработни, заети лица, младежи до 29 години и студенти от всички общини от Област Варна, като най-предпочитани са общините Варна, Провадия, Белослав, Девня и Вълчи дол.

Продължителността на проектите варира между 14 и 24 месеца. 

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.