wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Нa 17.09.2018 г. в двора на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ в град Суворово беше проведена официална церемония по откриване на обновената и модернизирана сграда посредством извършване на основен ремонт и доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на учебния процес по проект: „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”. Общата стойност на проекта е 1 167 759,51 лв.

Изпълнението на проекта стартира на 13.12.2016 г., като продължителността му съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ е в рамките на 30 месеца и следва да приключи до 13.06.2019 г.

По проекта в гимназията са подменени подовите настилки в стаи и кабинети, направена е топлоизолация на покрива, сменени са осветителните тела. Изградена е мълниезащитна и пожароизвестителна инсталации. Направена е реконструкция на асфалтови настилки, включително бордюри, плочници, изградени са два броя спортни площадки и трибуна за зрители. Поставен в външен асансьор към основната сграда.

Предстои да бъде доставено ново оборудване и ново обзавеждане за кабинетите, включващо: интерактивни дъски, мултимедиини проектори, таванни стойки за видеопроектор, прожекционни екрани, лаптопи, ученически и преподавателски маси, ученически и преподавателски столове, шкафове и контейнери.

Гости на церемонията бяха: инж. Павлин Параскевов – Кмет на Община Суворово, инж. Йордан Йорданов – зам.-кмет на Община Суворово, инж. Марияна Великова – Директор на ПГСС „Св. Георги Победоносец”, представители на общинска администрация, на строителната и проектантската фирма, екипа по проекта, педагогическия персонал, учениците на гимназията, родители и други гости.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.