wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Със  символична „първа копка“ бе дадено началото на строителните дейности за повишаване на енергийната ефективност на сградата на община Провадия, област Варна. Те се реализират по проект BG16RFOP001-2.001-0008 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Община Провадия”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. Общата стойност на проекта е 1 447 812 лева с бенефициент община Провадия.

Към настоящия момент, сградата отговаря на клас "Е" за енергопотребление, а след въвеждането на енергоспестяващите мерки, посочени в обследванията за енергийна ефективност ще се постигне клас "В" и 61,40% енергийни спестявания. Полза от реализирането на проекта ще има както за служителите в общинската администрация, така и за жителите и гостите на община Провадия.

На официална церемония инж. Филчо Филев – кмет на Община Провадия и Ангел Ушев – управител на „Одесосстрой” ООД и представляващ ДЗЗД „Провадия инженеринг 2017” – изпълнител на строително-монтажните работи направиха „първа копка” и поставиха началото на изпълнението на проекта.

На събитието присъстваха общински съветници, служители на Община Провадия и граждани.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.