wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С бюджет от 1 904 222 лв. фирма от Варна ще изгради мобилен бетонов възел и ще си достави челен товарач и седлови влекач с полуремарке - силовоз. Средствата са по проект „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“ в „КУЛ“ ООД, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Експерти от ОИЦ-Варна присъстваха на информационния ден организиран за представяне на дейностите по проекта.

Инвестициите са насочени към повишаване на енергийната ефективност на предприятието, с цел да се доведе до намаляване на производствените разходи и повишаване на екологичните показатели.

Мобилният бетонов възел, който е предвиден по проекта, притежава по-добри производствени характеристики и се очаква да позволи на фирмата да произвежда нови продукти като бетон от висок клас С 28/35 и бетонови смеси, подходящи за транспорт на разстояние от над 50 км.

По проекта е предвидено се да се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво и ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Ще се внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Система за енергийно управление за подобряване на енергийната ефективност.

В резултат на реализирането на проекта ще се открият две нови работни места.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.