Печат на тази страница

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) проведе на 27.09.2018 г. информационно събитие в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" във Варна. 

Събитието се реализира по проект BG05M9OP001-1.023-0007-С01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България” по процедура „Подкрепа за предприемачество”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е на обща стойност 146 157лв. и е с продължителност 24 месеца. По него се предвиждат дейности на територията на областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище.

В срещата участваха над 25 ученици от Професионалната гимназия. Екипът на РАПИВ представи възможностите за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, комплекс от услуги, които да подпомогнат желаещите да стартират свой бизнес младежи до 29 г. Учениците бяха поставени в ролята на бъдещи предприемачи и работиха в екипи. Лекторите на РАПИВ провокираха оживена дискусия с младежите как да стартират бизнес и как да превърнат стремежите си в успешни начинания.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
група във FB: Областен информационен център - Варна

Галерия със снимки