wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 28.09.2018 г. в гр. Дългопол се проведе кръгла маса на тема „Активни за равни възможности” по проект на Община Дългопол „Активни за равни възможности”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

На кръглата маса присъстваха повече от 40 участника, представители на общинска администрация Дългопол, Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”, Съюза на инвалидите, представители на бизнеса и медии, лица с увреждания и членове на техните семейства.  

На събитието се представиха резултатите от проведеното анкетно проучване  относно удовлетвореността от предоставяните до момента социални услуги за хора с увреждания, възможностите за работа на членовете на семейства, които се грижат за деца с увреждания и постигнатите резултати до момента при изпълнението на проекта.

Присъстващите бяха запознати и с добри практики в сферата на социалните услуги в кметство Бургийос дел Серро, провинция Бадахос, област Естремадура, Испания и община Хорсенс, Дания.

Представен бе и разработения сайт по проекта http://daktivni.com, където се предоставя информация за хората с увреждания, общинските социалните услуги, възможност за изтеглянето на електронни формуляри за кандидатстване за тези услуги, свободни работни места подходящи за хора с увреждания и др. информация в помощ на хората с увреждания.

Прожектиран бе и филм, който представи добри практики на работодатели наели хора с увреждания и добри примери за възможностите, които имат тези хора. Представени бяха кадри от ежедневието им и бе представен Центъра за социална рехабилитация и интеграция, които е разкрит по проекта.

Учреди се и Обществен съвет по проблемите на хора с увреждания.

В дискусията се включиха много от участниците в кръглата маса. Изказа се задоволство от разкрития Център, изключително внимателното отношение на персонала и екипа по проекта. Бяха направени препоръки за възможност да се осигури работата на центъра след приключването на проекта и възможност за предоставяне на социалните услуги за по-продължителен период от време.

Кметът на общината Георги Георгиев подчерта, че за изминалите 3 години това е вторият социален проект, който се изпълнява на територията на общината и започна изпълнението на трети. Ще бъде направено всичко възможно да продължи дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция. 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.