wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периодът 25-27 септември 2018 г. Община Аксаково проведе международна конференция „Социални услуги на едно гише-нов подход за социално включване“ в хотел „Черно море“, зала „Одесос“. Тя е в рамките на проект „Социални услуги на едно гише”, с договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP0001-4.001-0059-С01 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж ” на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд проведе в периода от.  

По време на конференцията бе представен иновативния начин за получаване на информация от център, организиран на принципа на „едно гише“ и електронна платформа „Социални услуги на едно гише“ /Social One Stop Shop/. Основна цел на платформата е подобряване достъпа до предоставяните от община Аксаково социални услуги. Тя е отворена за всички граждани на община Аксаково, нуждаещи си от помощ и подкрепа за да подобрят своя социален живот.

Целта на конференцията е да се разпространи опита на общините Игуелада, Хорсенс, Полска Асоциация за социални услуги сред широката общественост, както и опита на община Аксаково с приложението на пилотния модел „Социално обслужване на едно гише“. На конференцията присъстваха партньорите от Полска асоциация за социална политка – Варшава и представители община Игуалада , Испания-побратимена на община Аксаково. Споделени бяха практики за парадигмата на социалните инвестиции и интегрираните социални услуги, ревитализацията тригер за социалното развитие в Полша и интегриран план за здравни и социални услуги в Каталуня. 

В конференцията се включиха Димитричка Кънчева-Директор на РДСП,  Адриана Григорова – Директор на Дирекция социално подпомагане,експерти от Областен информационен център и представители на общините във Варненска област.

Конференцията начерта и бъдещи съвместни проекти между организациите представени на форума.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.