wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 05.10.2018 г. в Комплекс „Камчия“ се проведе семинар на тема „И за нас мисията е възможна“. Срещата е по проект BG05M9OP001-2.005-0011-C02 „Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик“ финансиран от ОПРЧР 2014-2020г, реализиран от „Форум гражданско общество“.

В семинарът като участници се включиха представители на всички заинтересовани стани в процеса на социална интеграция на хората с увреждания - социалните дирекции и Бюрата по труда от общините Варна, Бяла и Долни чифлик,експерти от ОИЦ-Варна, представители на НПО сектора, социални предприятия, кооперации на хора с увреждания, работодатели осигурили работа на лица с увреждания. Включиха се и самите лица, които въпреки своите трудности в здравословен аспект работят и са доволни от това, че се реализират успешно на пазара на труда.

Една от дискутираните теми беше представянето на новите моменти и предстоящи изменения в нормативната база в социалната сфера. Юристи коментираха условията, които са важни за регистриране на социално предприятие. Специалисти обясниха данъчните преференции и програмите, които помагат за наемане на лица с увреждания.

Работодатели представиха дейността си и дадоха примери за трудностите, с които са се сблъскали при наемането на работа на хора с увреждания. Представителите на Бюрата по труда информираха за търсенето и предлагането на работна сила в региона по националните и европейски програми.

По време на семинара се обсъдиха проблемите и се очертаха насоките за активно включване, обучение и устойчива реализация на пазара на труда на лицата с увреждания. Обобщиха се препоръки и се формулираха конкретни предложения за промяна на работната среда.

На срещата се представиха и резултатите от социологическо изследване и се прожектира филма заснет по проекта.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.