wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 04.10.2018г. се проведе информационна среща за представяне на проект  BSB 294 AgroNet „Насочване на съвременни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на иновативна онлайн платформа“. Проектът се финансира от Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния, като управляващ орган на Съвместната оперативна програма за Черноморското крайбрежие за периода 2014-2020 г. за трансгранично сътрудничество в рамките на Европейския инструмент за съседство (ENI CBC). Съ-финансирането за българския партньор в размер на 8% от допустимите разходи  е осигурено от  държавния бюджет чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Грузинският  Институт по обществени въпроси (GIPA) в партньорство с  Центъра за  включване на общноста  Elva (ELVA) в Грузия, Агенцията за икономическо развитие Варна (VEDA) в България и Центърът за развитие SMART в Румъния инициираха трансгранично сътрудничество, целящо увеличаване на търговските възможности и модернизация в селското стопанство чрез създаване на новаторска онлайн платформа - AgroNet. Развитието на този иновативен онлайн пазар под формата на ефективна и функционираща платформа ще бъде от пряка полза за различните участници в публичния и частния сектор, свързани със селското стопанство и търговията. Изпълнението на проекта ще бъде проведено на регионално ниво в три държави от Черноморския басейн (Грузия, България и Румъния).

Платформата ще бъде достъпна онлайн за информация, която може да се качва от различни потребители. Отделните секции в платформата ще включват многоезична и категоризирана информация по отношение на националните законодателства, регламенти, стандарти, пазарни тенденции, уеб връзки, инфографики и др.

Като възможност платформата ще предостави на купувачите и продавачите определена информация за пътно картографиране, насочено към направляване на процеса за това какво, къде и как да се продават и купуват различни селскостопански стоки и услуги.

Уеб платформата ще бъде популяризирана на национално и регионално ниво между различни заинтересовани страни и бенефициенти, с насоченост към националните публични органи, секторните агенции, регионални публични органи, заинтересовани групи, включително НПО, висшите учебни и научноизследователски институции, предприятия, МСП, индивидуални земеделски производители, организации в подкрепа на бизнеса, международни организации съгласно националното законодателство, международни организации по международното право и др.

Платформата за онлайн търговия със селскостопански продукти ще помогне на земеделските производители, селскостопанските кооперации, търговците на едро и дребно да подобрят своите селскостопански практики в съответствие с нарастващите международни стандарти за безопасност на храните и да им даде достъп до селскостопанска и търговската информация с отношение към трансграничната търговия.

Ще бъде разработено портфолио за всяка една от страните – партньори по проекта (Грузия, България и Румъния), с фокус върху търговията със селскостопански продукти, които ще бъдат представени и достъпни онлайн безплатно, заедно със съответните източници на информация, включително проучвания, изследвания, правни документи, насоки и т.н. Най-малко 150 купувачи  и доставчиците на услуги и технологии ще бъдат регистрирани онлайн с възможност  да търсят търговски партньори, а също държавни и частни организации, участващи и допринасящи за  разширяване информацията и услугите чрез платформата.

По време на периода на изпълнение на проекта са предвидени следните ключови действия:

  • Разработване на онлайн, многоезична международна платформа с усъвършенствани механизми за създаване на бизнес контакти  и  връзки между заинтересовани производители / търговци и обмен на информация.
  • Представяне на актуални  събития за търговия и сътрудничество.
  • Захранване на онлайн платформата със съответна информация, включително законодателство, изследвания, публикации, пазарни анализи и др.
  • Промоция на платформата чрез обучения, повишаване на интереса към нея, маркетинг, социални и информационни кампании.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.