wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Обучението се реализира в периода от 01 до 05.10.2018 г., като в него учасваха 45 от работниците и служителите на хотел „Марина Гранд Бийч“. То е част от проект „Подобряване на работната среда в „Марина Гранд Бийч чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд“, реализиран от „БИРС“ ООД и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Целта на проведеното обучение е получаване на знания и умения за цялостния комплекс от дейности в областта на здравето и безопасността при работа, професионалните рискове, пътищата и формите за минимизиране на техните негативни последици и впоследствие на тяхното елиминиране. Обучението е с практическа насоченост като се разгледаха различните специфичните рисковете и опасности за здравето и живота на работещите, свързани с машините, използваните материали и технологиите, с които се налага да работят.

Акцент бяха следните модули: Общи и специфични правила за осигуряване на безопасност. Организация на работния процес, според приета програма на предприятието за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); Изисквания за ЗБУТ на работното място, при използване на работното оборудване и работа в екип;  Знаци и сигнали за безопасност на труда и противопожарна охрана; Физиологични режими на труд и почивка по време на работа. Вътрешна комуникация и следене на работния процес, без риск от претоварване, загуба на концентрация и аварии;  Специфични мерки за минимизиране на риска при нощен и извънреден труд; Норми за натоварване, според тежестта на работа, възрастовите граници, напрежение, еднотипност на работния процес, непрекъсната висока концентрация; Опазване на здравето по време на работа – подобряване на условията за оказване на долекарска помощ, на информираността за професионални заболявания и възможностите за превенция. Превенция на професионални заболявания, свързани с естеството на работния процес.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.