wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 10 октомври 2018 г. се проведе встъпителна конференция за представяне на проект „Подкрепа на младите хора извън образование, обучение и заетост за устойчива реализация в туристическия сектор” /NESET/ финансиран от Фонда за младежка заетост на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г. Проектът е на стойност 1 353 910,70 евро и е с продължителност 36 месеца.

Бенефициент по проекта е консорциум включващ 13 партньора от 8 европейски държави: България, Гърция, Италия, Кипър, Португалия, Румъния, Хърватия и Исландия. Водеща организация е Варненска търговско-индустриална камара.

Конференцията бе открита от Иван Табаков председател на ВТИК, проф. д-р Огнян Андреев от „Клъстер за информационно осигуряване на черноморския туристически бизнес“ представи предизвикателствата които стоят пред партньорството между образованието и бизнеса в подкрепата на трудовата реализация на младежите. Проф. Джоузеф Хасид от „SARONIS S.A.“, Гърция очерта основната идея за международно сътрудничество за осигуряване на устойчива заетост на младите хора. Ръководителят на проекта доц. д-р Тодор Тодоров представи партньорите по проекта и работните пакети, в които са разпределени проектните дейности.

Целта на проекта е да се подкрепи устойчивата трудова интеграция на младежите в туристическия сектор, посредством насърчаване на пригодността за заетост и предприемачеството. Насочен е към младежи извън образование, обучение и заетост на възраст между 15 и 29 години с фокус върху групата на 25-29-годишните, които принадлежат към една от следните уязвими категории - лица с ниска квалификация, дългосрочно безработни и обезкуражени лица.

Като резултати се очаква да бъдат развити иновативни подходи за намаляване на младежката безработица. Да се разработи иновативен обучителен курс за подкрепа на трудовата интеграция на младежите в туристическия сектор, портал за международни мобилности за обмен на кадри, предназначен за млади хора, търсещи реализация в туризма, иновативна симулационна интерактивна среда за подкрепа на младежкото предприемачество в туризма и мрежа за младежка взаимопомощ.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.