wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Община Аксаково получи специална покана от Програма „Европа за гражданите“ към Европейската комисия да представи своя проект „Европа на бъдещето – многолика и единна“ в рамките на "European Week of Regions and Cities 2018" от 8 до 11 Октомври 2018 г. Седмицата на регионите е ежегодно издание на Комитета на Регионите,  на което се събират предствители на местните власти, неправителствените организации и бизнеса, които дебатират по актуални теми за Европа.

В тази годишното издание взеха участие над 6000 човека от над 140 региона на Европа. Община Аксаково бе поканена да представи своя проект във  форум  „Чува ли ме Европа? Градовете като движеща сила за младежкото участие“. Представени бяха резултатите от проекта пред повече от 100 участници от различни страни членки. Присъстващите бяха заинтригувани от добрите партньорски взаимоотношения на община Аксаково и побратимените й общини, както и от създадената партньорска мрежа „Отворени градове“ основана в рамките на проекта.  Проектът на община  Аксаково бе представен от Нели Петрова – Ръководител на проекта. Тя сподели, че насърчаването на младежкото участие, както и разширяването на мрежата от градове ще продължи чрез новия проект, одобрен по Програма „Европа за гражданите“ – „Бъдещето на Европа – Презареждане“, който е в партньорство със седем общини от седем различни европейски държави и една неправителствена организация.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.