wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Варна проведе съвместна среща с МИГ „Девня-Аксаково“, на която бяха представени условията за кандидатстване по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. На събитието, което се проведе в Аксаково, Виктория Николова – управител на ОИЦ-Варна, представи дейността и услугите му,  както и функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 2020.

Основна цел на мярката за инвестиции в земеделски стопанства е модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване развитието на продукти от местен характер. Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Девня –Аксаково“, подобряване на качеството на живот и развитие на местната икономика чрез активизиране на местния потенциал, осигуряване на трайна заетост и трайни доходи, също са заложени цели по тази мярка.

Проектите се финансират чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е 453 000 лева. Минималните допустими разходи за един проект са 15 000 евро, а максималните -  200 000 евро.

Допустими получатели по тази мярка могат да бъдат земеделски стопани на територията на МИГ „Девня – Аксаково“, признати групи производители и организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън горепосочените.

Процедурата e с два крайни срока за кандидатстване. Първият е до 23:59 часа на 02.12.2018 г. При втория подаването на проекни предложения е до 17:00 часа на 31.12.2018 г.

В рамките на определените срокове за прием на проекти кандидатите могат да ги подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 2020.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.