wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Варна проведе съвместна среща с МИГ „Девня-Аксаково“, на която бяха представени условията за кандидатстване по Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. На събитието, което се проведе в Девня, Михаил Иванов – експерт в ОИЦ-Варна, представи дейността и услугите на центъра,  както и функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 2020.

Експерти от МИГ „Девня – Аксаково“ представиха основната цел на мярката за подкрепа на неземеделските дейности - развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес и повишаване на инвестициите в неземеделските сектори  на територията на МИГ “Девня – Аксаково“. Приоритет е повишаването на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес.

Дейностите, които ще се финансират, са: изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на услуги в този сектор; предоставяне на услуги, свързани с  грижи за деца, възрастни, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности, услуги базирани на ИТ и др. Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление също е допустима дейност. Ще се приемат и проекти за занаятчийство, включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски и други неземеделски дейности.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е 750 000,00 лева. Тя се отпуска от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони съгласно одобрения финансов план на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 10 000 евро, а максималният - 200 000 евро.По тази мярка могат да кандидатстват земеделски стопани или микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията. Допустими са и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Процедурата e с два крайни срока за кандидатстване. Първият е до 23:59 часа на 02.12.2018 г., а вторият – до 17:00 часа на 31.12.2018 г.

В рамките на определените срокове за прием на проекти кандидатите могат да ги подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 2020.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.