wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Варна запозна общинските съветници, представителите на администрацията и заинтересовани страни в Дългопол с бъдещето на Кохезионната политика и Многогодишната финансова рамка. На срещата присъстваха кметът Георги Георгиев и зам.-кметовете Ганка Георгиева и Мариана Николаева.

Презентация за работата на фондовете, програмите и вариантите за инвестиции с европейска помощ представи управителят на ОИЦ-Варна Виктория Николова.

Сред приоритетите са регионалното развитие и сближаване, енергийната ефективност и инфраструктурата, за която са предвидени средства в Кохезионния фонд за най-бедните региони и във фонда за регионално развитие. Ще се увеличат и средствата по най-успешната програма на ЕС – „Еразъм +“.

Виктория Николова подчерта значението на Европейския социален фонд, чиято обща рамка от над 101 милиарда евро финансира програми за заетост, образование и социално включване. Тя фокусира вниманието на аудиторията и върху създаването и работата на Местните инициативни групи, които са добър вариант за привличане на инвестиции в малките населени места.

На срещата бяха отправени въпроси за финансирането през новия програмен период и дали страната ни може да очаква то да бъде в по-голям размер.

В момента България разполага с 9 милиарда и 849 млн. евро безвъзмездна помощ, а през следващия програмен период средствата ще бъдат с милиард повече. Твърденията, че след приключването на този програмен период няма да можем да разчитаме на европейско финансиране не отговарят на истината, подчерта тя.

Николова запозна домакините и с дейността на Областния информационен център – Варна, както и с постигнатите резултати.

Услугите на Областния информационен център-Варна са безплатни. Те са насочени към администрации и институции от региона, фирми, социално-икономически партньори, неправителствени организации и граждани.  ОИЦ – Варна работи за популяризиране на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Предоставя информация за възможностите за финансиране на проекти по отделните оперативни програми. Експертите популяризират добри практики по изпълнени проекти и организират информационни събития за потенциални бенефициенти. ОИЦ-Варна инициира съвместни събития с управляващите органи в общините от областта и участия в общи инициативи на национално ниво. Организирането на тематични информационни срещи и групови посещения по предварително заявена тематика също са сред дейностите на ОИЦ-Варна.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.