wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Варна разясни функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 2020 на съвместно събитие с МИГ „Долни чифлик - Бяла“. Експерт от ОИЦ-Варна представи дейността и услугите на центъра.

На срещата в Бяла, на която присъстваха представители на администрацията, на бизнеса, на читалища и неправителствени организации, бе  презентирана Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местната инициативна група, възможностите за кандидатстване с проекти и Индикативната годишна работна програма за 2019г.          Експерт от МИГ „Долни Чифлик-Бяла“ обясни, че общият бюджет на стратегията е 6 375 908,00 лв. Парите се отпускат безвъзмездно за финансиране на проекти, реализирани на територията на двете общини.

Основната цел е развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот, както и устойчив и интелигентен растеж. Постигане на качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване също са сред приоритетите, заложени в стратегията.

С помощта на европейските средства по „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020г. потенциалните бенефициенти биха могли да инвестират в земеделски стопанства, в преработка на селскостопански продукти, в подкрепа на неземеделски дейности, в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, както и за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура.

ОП „Развитие на човешките ресурси“ дава възможност за разкриване на нови работни места на територията на МИГ „Долни чифлик-Бяла“, подобряване на условията на труд, подкрепа за предприемачество.

Кандидатите могат да се възползват и по мерките за подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия и подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

За да бъдат допуснати по всички мерки, кандидатите трябва да имат постоянен адрес, ако са физическите лица. Едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да представят седалище и адрес на управление. Задължително изискване е дейностите по проекта да се осъществяват на територията на МИГ „Долни чифлик-Бяла“.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.