wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Експерти от Областния информационен център-Варна се включиха в обучение, организирано от Местна инициативна група „Долни чифлик- Бяла“. То се проведе във връзка с предстоящото обявяване на прием на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР). Темата на обучението, в което като лектор участва управителят на ОИЦ-Варна Виктория Николова, бе „Подготовка, прием и оценка на проекти по мерките от СВОМР“.

На присъстващите в сградата на Община Долни чифлик тя показа модула „Електронно кандидатстване“ на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020. Експертът обясни как се подава проектно предложение през информационната система и какъв е начинът заинтересованите да си направят регистрация там.

Обученията продължават с темата „Подходи и комуникационни техники за стимулиране генерирането на проектни идеи, мобилизиране активното участие на гражданското общество и подходи за работа с местните общности за развитие на територията“.


Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 (ИСУН 2020) обслужва всички административни структури, участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на средствата от Структурните фондове на ЕС, независимо от тяхното местоположение на територията на България. Като кандидат по някоя Оперативна програма, чрез системата заинтересованите лица имат възможност да създадат и попълнят своя електронен формуляр за кандидатстване, да прикачат всички необходими приложения към него и да подадат своето проектно предложение.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.