Печат на тази страница

Експерти от Областния информационен център-Варна се включиха в обучение, организирано от Местна инициативна група „Долни чифлик- Бяла“. То се проведе във връзка с предстоящото обявяване на прием на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР). Темата на обучението, в което като лектор участва управителят на ОИЦ-Варна Виктория Николова, бе „Подготовка, прием и оценка на проекти по мерките от СВОМР“.

На присъстващите в сградата на Община Долни чифлик тя показа модула „Електронно кандидатстване“ на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020. Експертът обясни как се подава проектно предложение през информационната система и какъв е начинът заинтересованите да си направят регистрация там.

Обученията продължават с темата „Подходи и комуникационни техники за стимулиране генерирането на проектни идеи, мобилизиране активното участие на гражданското общество и подходи за работа с местните общности за развитие на територията“.


Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 (ИСУН 2020) обслужва всички административни структури, участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на средствата от Структурните фондове на ЕС, независимо от тяхното местоположение на територията на България. Като кандидат по някоя Оперативна програма, чрез системата заинтересованите лица имат възможност да създадат и попълнят своя електронен формуляр за кандидатстване, да прикачат всички необходими приложения към него и да подадат своето проектно предложение.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
група във FB: Областен информационен център - Варна