wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Фонд за двустранни отношения ще подкрепи учебни визити и пътувания в България и Лихтенщайн, Исландия и Норвегия, както и дейности за задълбочаване на връзките между организации от Страните донори и нашата държава. Финансирането е предназначено за установяване на партньорства и подготовката на съвместни проектни предложения по Програма “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Средствата за нея са от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. Програмата е с фокус върху културата и културното наследство като ресурси за местно и регионално развитие чрез мерки за културно предприемачество, заетост и социално включване.

Проектни предложения ще се финансират в сферите: Управление, опазване и консервация на културното наследство, свързани с националното, регионалното и местното развитие; Документиране и достъпност на културата и културното наследство;

Културно предприемачество; Привличане на публика с цел подчертаване на разнообразието на културата, по-добрата осведоменост и  по-качественото образование;

Създаване на мрежи и иницииране на международен културен обмен.

По Програмата “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ ще се подкрепят проекти, които подобряват условията за представяне на колекции на музеи, галерии, библиотеки и читалища, както и такива, които документират културната история на социални, етнически и културни малцинства и групи. Разширяване на достъпа до култура също е сред целите на програмата, като ще бъдат финансирани проекти, които създават ново културно съдържание чрез организирането на фестивали, представления, пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др. Индикативните дати за обявяване на покани за кандидатстване по различните направления са през февруари, април, септември и ноември 2019г..

Допустимите кандидати са български организации и администрации или представители от Страните донори, които са действащи и работят в културния сектор. Максималният срок за реализиране на двустранните пътувания е пет календарни дни, като в тях се включват и тези за път.

Една организация-кандидат може да получи по настоящата Покана до 5 000 евро. Допустими са разходи за дневни, за настаняване и нощувка, за самолетни билети и вътрешен транспорт между градовете, за международен обществен транспорт.

Кандидатите по поканата могат да получат финансиране за учебни визити от Фонда само веднъж. Настоящата покана е отворена през целия период на действие на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (до 2024 г.) и до изчерпване на бюджета на Фонда за двустранни отношения, възлизащ на 100 000 евро.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.