wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Варна запозна членовете на Варненската търговско-индустриална камара с бъдещето на Кохезионната политика и възможностите за бизнеса. На годишното отчетно събрание на организацията презентация за работата на фондовете, програмите и вариантите за инвестиции с европейска помощ представи експертът от ОИЦ-Варна Михаил Иванов.

В момента България разполага с 9 милиарда и 849 млн. евро безвъзмездна помощ, а през следващия програмен период средствата ще бъдат с милиард повече. За периода 2021-2027 година Многогодишната финансова рамка ще бъде в размер на 1279 милиарда евро по текущи цени.

Сред приоритетите са регионалното развитие и сближаване, енергийната ефективност и инфраструктурата, за която са предвидени средства в Кохезионния фонд за най-бедните региони и във фонда за регионално развитие. Ще се увеличат и средствата по най-успешната програма на ЕС – „Еразъм +“. Програма “Хоризонт Европа” ще насърчава върховите постижения в научните изследвания и ще акцентира върху иновациите с помощта на около 100 млрд. евро.

Европейският социален фонд, чиято обща рамка е над 101 милиарда евро, финансира програми за заетост, образование и социално включване, подчерта Михаил Иванов. Европейският фонд за регионално развитие е с бюджет 227 милиарда евро, а Кохезионният - с 47 милиарда.

Експертът запозна домакините и с дейността и услугите на Областния информационен център – Варна, както и с постигнатите резултати.

ОИЦ-Варна популяризира програмите, съфинансирани от европейските структурни инвестиционни фондове (ЕСИФ), съдейства те да бъдат по-познати на хората и организациите и предоставя навременна и изчерпателна информация за възможностите за финансиране с европейски средства. Част от дейността на центъра включва показване на добри практики по вече изпълнени проекти и организиране на информационни събития за потенциални кандидати и бенефициенти.

След представянето на презентацията към ОИЦ-Варна бяха отправени въпроси от членове на Варненската търговско-индустриална камара относно възможностите за кандидатстване по проекти от страна на морския бизнес, както и в сферата на културата и туризма. Представители на бизнеса, на неправителствени организации и училища изявиха желание за съвместна работа с Областния информационен център-Варна.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.