wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център – Варна проведе през ноември и декември поредица от двудневни събития, насочени към представители на бизнеса, които реализират проекти или имат идея да го направят.

По време на обученията експертите от ОИЦ-Варна запознаха участниците с приоритетите на бъдещата Кохезионна политика - регионалното развитие и сближаване, енергийната ефективност и инфраструктурата, за която са предвидени средства в Кохезионния фонд за най-бедните региони и във фонда за регионално развитие. Представиха Европейския социален фонд, чиято обща рамка е над 101 милиарда евро, и финансира програми за заетост, образование и социално включване. Европейският фонд за регионално развитие е с бюджет 227 милиарда евро, а Кохезионният - с 47 милиарда.

Възможностите за бизнеса през 2019г. бяха една от темите, които предизвикаха голям интерес сред участниците. Експертите представиха Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2019 г. Акцент беше процедурата за „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия” с бюджет от 100 000 до 1 000 000 лв. в зависимост от предприятието и възможност за придобиване на ДМА и ДНА, необходими за внедряване на иновацията, която ще стартира септември 2019г. Беше обърнато внимание и на процедурата “Дигитализация на МСП” за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса с бюджет от 50 000 лв до 391 166 лв., която ще стартира през ноември 2019г.

Екипът на ОИЦ-Варна запозна представителите на бизнеса с дейността и услугите на Областния информационен център – Варна, както и с постигнатите резултати.

По време на дискусиите към ОИЦ-Варна бяха отправени въпроси за възможностите за кандидатстване за закупуване на техника, за внедряване на иновации в производството и за закупуване на лични предпазни средства за работниците в предприятията.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.