wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Експерт от Областния информационен център-Варна присъства на представянето на проект „Подобряване на транснационалното законодателство в областта на морските отпадъци” - MELTEMI, на Института по океанология към БАН. Проектът се осъществява по програмата Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020, която се финансира от Европейския фонд за регионално развитие.

Целите на проекта са свързани с оценка на основните категории морски отпадъци в конкретни крайбрежни зони; преглед на съществуващата национална правна и политическа рамка за управлението на отпадъците и опазването на околната среда; подобряване и предлагане на правни и политически рамки и инструменти за управление, както и на най-добри практики на местно, национално и международно равнище; ангажиране и повишаване на осведомеността на обществото, както и стимулиране на екологичните образователни практики по проблемите на морските отпадъци; подпомагане на институциите, вземащи решения за съвместно разраб9отване на национални и транснационални планове за действие с цел намаляване на морските отпадъци.

Общата стойност на проекта, който е стартирал през септември 2017-та и ще приключи през същия месец на 2019 година, е 1 млн. 214 хил. евро. Финансирането, което получава Институтът по океанология, е в размер на 148 хил. евро.

Водеща организация по проекта е Институтът по океанография към Гръцкия център за морски изследвания. Освен Института по Океанология към БАН, партньори по него са гръцката фондация “Мария Цакос”, Изследователски център в Кипър, Черноморска неправителствена мрежа, Катедра „Рибарство и морски изследвания“ в Кипър, Екологичен център за администрация и технологии в Албания, Катедра „Геология“ към гръцкия университет „Патрас“.

По проекта Институтът по океанология работи с два класа варненски ученици от СУ „Пейо Яворов“ и ОУ „Петко Славейков“. Организират се акции по плажовете Камчия и Шкорпиловци, където децата се обучават да събират и категоризират отпадъци. Правят се и демонстрации с водолази, обясни ръководителят на проекта доц. Виолин Райков. Заложена е и работа с организации, които имат отношение към отпадъците. Проучва се и чуждият опит.

Свръхпотреблението на пластмаса за еднократна употреба води до свръхпроизводство. В много от случаите тези продукти са излишни, а замърсяват изключително много. Макар че все повече навлизат биоразградимите стоки, пластмасата трудно би могла да се замести, тъй като е евтина. Именно затова политиките трябва да се хармонизират и вредните производства да бъдат заменени, посочи доц. Райков.

Подходът MELTEMI се основава на създаването на транснационални мрежи между Гърция, Кипър, България и Албания, където ще се оценяват морските отпадъци в крайбрежната зона. Целта е да се разгледат най-добрите практики и инструменти в света и да се адаптират към нуждите на страните.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.