wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 
Експерти от Областния информационен център-Варна присъстваха на официалните церемонии по символични първи копки на три училища и две детски градини в гр. Варна. Мащабните ремонти, които започват, са по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“. С финансиране от Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Региони в растеж“, ос 1 ще бъдат преобразени детските градини „Първи юни“ и „Светулка“ и основните училища „Н. Й. Вапцаров“, „Стефан Караджа“ и „К. Арабаджиев“. Бенефициент по проекта, чието изпълнение трябва да приключи до 19 юни 2019 година, е Община Варна.
 
Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на обща стойност 791,518 хил. лв. предстоят във филиалната сграда на ОУ„Константин Арабаджиев”. Тя е построена около 1900 г. По време на проектирането и изграждането не са действали сегашните съвременни изисквания и норми за конструктивна стабилност, енергийна ефективност, пожарна безопасност и известяване и др. При обследванията са констатирани редица проблеми следствие от голямата амортизация, което налага предприемането на спешни мерки за укрепване и реконструкция.
 
ОУ „Стефан Караджа“ ще бъде ремонтирано с помощта на 1,242 млн. лв. Ще бъдат взети и мерки за енергийна ефективност, обясни ръководителят на проекта Лилия Христова. Училището е 85-годишно и до момента толкова мащабен ремонт в него не е правен. Изпълнител е бургаската фирма, а крайния срок за приключване на дейностите е 29 май 2019 година.
 
 Сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров” ще бъде реновирана и ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност. По проекта нов облик и обзавеждане на стойност 501,929 хил. лв. ще има ЦДГ №1 „Светулка“, а за "ОДЗ № 12 “Първи юни” са предвидени ремонт, газификация и оборудване.
 
В рамките на проекта в училищата и детските градини са включени интегрирани мерки за трайно подобряване на материалната база. Заложени са дейности по конструктивно укрепване, интервенции върху фасадите, ремонт и реновация на отоплителната система, подмяна на ВиК и ел. инсталации, топлоизолация и подмяна на дограма, хидро- и топлоизолация на покривни конструкции. Планирани са ремонтни дейности в помещенията, в които се осъществява учебната дейност, включително физкултурни салони, коридорни пространства, ремонт и обновяване на санитарните възли. Ще се благоустроят дворните пространства на училищата. Във всички обекти ще се осигури достъпна среда посредством изграждане на рампи, инвалидни подемници или достъпни асансьори. Санитарните възли ще бъдат приспособени за хора със специални нужди.
 
Проектът „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ е на обща стойност 16 млн. 171 хиляди лева. 27 детски заведения от общия фонд на Община Варна са реновирани през предходния програмен период. С настоящия проект се цели да се увеличи делът на обновената и модернизирана общинска образователна инфраструктура и да се създадат по-добри, съвременни условия за обучение и грижи за деца и младежи. Тази цел ще се постигне посредством дейности за реконструкция на 10 обекта от образователната инфраструктура в Община Варна, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на дворните пространства, създаване на достъпна архитектурна среда.
 
 
Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.