wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център-Варна запозна студенти в 5 курс от специалностите „Мениджмънт на организациите" и "Мениджмънт на публичните администрации" в Икономическия университет с функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 2014-2020 - ИСУН2020.

Тя обслужва всички административни структури, участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на средствата от Структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз, независимо от тяхното местоположение на територията на България. Като кандидат по някоя оперативна програма, чрез системата заинтересованите лица имат възможност да създадат и попълнят своя електронен формуляр за кандидатстване, да прикачат всички необходими приложения към него и да подадат своето проектно предложение.

ИСУН е направена така, че да отговаря на изискванията за публичност и прозрачност. През този програмен период има модули за електронно кандидатстване и отчитане. Съществува и такъв, в който Управляващите органи и Местните инициативни групи сами могат да създадат формуляр за кандидатстване, обясни управителят на ОИЦ-Варна Виктория Николова. В системата са показани всички отворени процедури, по които може да се кандидатства, изброени и описани са оперативните програми.

Експертът нагледно показа на студентите и на техни преподаватели как функционира ИСУН и как се търси информация в системата. Младите хора научиха какво представлява формулярът за кандидатстване и по какъв начин могат да намерят данни за изпълнението на проекти по оперативните програми. Те получиха ценни съвети за тънкостите при подготовката и писането им.

Студентите пожелаха да научат подробности за ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и за Програмата за морско дело и рибарство. Присъстващите се поинтересуваха и какви са добрите и лошите практики при работата по проекти, доколко тромави и бюрократични са процедурите и дали оценяването е обективно.

След като отговори на всички въпроси, Виктория Николова представи дейностите на Областния информационен център-Варна и услугите, които предлага.

„Тъй като има хора, които са негативно настроени към европейското финансиране, ние показваме какво хубаво може да се случи“, добави тя.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.