wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Сградата, в която се помещава Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО), ще бъде обновена със средства по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Това стана ясно по време на работна среща, по време на която бе даден старт на европейския проект „GreeTHIS: Зеленият туризъм и културното наследство като предпоставка за развитие на Черноморския регион“. АБЧО е водещ партньор заедно с още 5 организации, агенции и общини от Гърция, Румъния, Украйна, Молдова и Грузия. Стойността на проекта е 1,1 млн. евро, а продължителността му е от 23.10.2018 до 22.04.2021 г.

Сградата, която ще се ремонтира, е построена през 1905г. и е с архитектурна стойност. Тя е собственост на Областна администрация и се намира на варненската улица „Преслав“. По проекта са отпуснати средства за прилагане на специфични мерки за енергийна ефективност, включително използване на възобновяеми енергийни източници. Водещо е запазването на архитектурната визия на сградата и превръщането й в демонстрационен обект за предоставяне на туристическа информация, свързана с културно-историческото наследство и развитие на Варна. Зданието се намира в историческата част на града, в непосредствена близост до основните комуникационни артерии – жп гара, морска гара, откъдето преминава голяма част от основния туристически поток. Затова сградата е заложена като пилотна, другите две са Исторически музей Измаил, Украйна  и  изложбен център Karatheodoris в Nea Vyssa, Орестиада, Гърция.

Сред неговите цели са насърчаване на развитието на екологичния (зеления) културен туризъм на трансгранично ниво в Черноморския регион чрез популяризиране на знания за опазване на наследството, технологии за адаптиране към климата на исторически и защитени сгради и подпомагане на трансфера на иновативни бизнес решения между участващите страни. Подпомагането на зелени туристически бизнес дейности за постигане на устойчивост на защитени туристически зони и създаване на благоприятни бизнес условия в държавите участнички също е заложена цел по проекта. Ще се работи и в посока намиране на устойчиви енергийни решения в исторически зони и сгради по отношение на опазване на местната култура, наследство и идентичност.

Заедно с това, в рамките на трансграничния проект ще бъдат разработени високотехнологични дигитални продукти с туристическа насоченост, свързани с културното наследство, като: Пътна карта за културен туризъм и зелени възможности, която ще включва онлайн каталог на продукти, доставчици, иновативни технологии за енергийна ефективност и опазване на климата; Виртуален гид със списък на обекти на културното наследство в защитени зелени територии на Черноморския регион; Интерактивна игра, насочена към младите хора за опознаване на исторически факти, обекти и забележителности. Ще бъдат направени енергийни одити на три пилотни сгради във всяка от държавите-партньори по проекта, за които ще се търси финансиране.

Проектът „GreeTHiS“ ще представи на всички целеви групи иновативни решения за преодоляване на пречките и бариерите, срещани от бизнеса и местните власти в опазване на културното наследство в туристически обекти. Създадената международна зелена платформа ще бъде осигурена с необходимите приложения, за да се превърне в интерактивен инструмент, подпомогнат от ползвателите на услугите. Трите пилотни сгради ще послужат като успешни примери за комбиниране на иновативни енергоефективни мерки, туристически инструменти и дейности за опазване на сградите, както и за опазване на природата, историята и човешкото съществуване.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.